Σημαντικές πληροφορίες

Πριν ξεκινήσετε να δημιουργείτε γλωσσικούς πόρους και εργαλεία στην υποδομή CLARIN:EL θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

  • Οι Όροι Χρήσης των Υπηρεσιών CLARIN:EL 1 είναι δεσμευτικοί και για το λόγο αυτό παρακαλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

  • Το νομικό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο διατίθεται κάθε πόρος πρέπει να είναι σαφές και να υπάρχει άδεια χρήσης.

  • Ένας πόρος μπορεί να δημιουργηθεί στην υποδομή είτε μέσω του περιβάλλοντος τεκμηρίωσης και ανάρτησης είτε με μεταφόρτωση ενός αρχείου μεταδεδομένων XML. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά μεταδεδομένα προκειμένου να δημιουργηθεί μία εγγραφή.

  • Για την πληρότητα της περιγραφής ενός πόρου, θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο (εφεξής αρχεία περιεχομένου ή σύνολο δεδομένων) να είναι προσβάσιμο είτε άμεσα από την υποδομή είτε έμμεσα μέσω εξωτερικού συνδέσμου.

Ανάλογα με τον τύπο του πόρου που θέλετε να δημιουργήσετε, ανατρέξτε στα αντίστοιχα κεφάλαια όπου περιγράφονται τα υποχρεωτικά μεταδεδομένα που απαιτούνται εάν θέλετε να δημιουργήσετε:

  1. ένα σώμα κειμένων,

  2. ένα εργαλείο,

  3. έναν λεξικό/εννοιολογικό πόρο, ή

  4. μία γλωσσική περιγραφή,

1

Δείτε επίσης ποια είναι η Πολιτική απορρήτου