Το σχήμα μεταδεδομένων

Στο σχήμα μεταδεδομένων ορίζονται τα δομικά στοιχεία των μεταδεδομένων, τα χαρακτηριστικά (attributes) και στοιχεία (elements), ο βαθμός αναγκαιότητάς τους για την περιγραφή (π.χ. υποχρεωτικά, υπό συνθήκη υποχρεωτικά, προαιρετικά κτλ.), η επαναληψιμότητα τους, οι επιτρεπτές τιμές για τη συμπλήρωσή τους, καθώς και άλλοι κανόνες και περιορισμοί. Το σχήμα παρουσιάζεται αναλυτικά εδώ:

Όλα τα χαρακτηριστικά (attributes) και στοιχεία (elements) παρουσιάζονται σε αλφαβητική σειρά.

../../_images/MetadataSchema.png

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για κάποιο στοιχείο (element), κάντε κλικ πάνω του και θα δείτε την πλήρη περιγραφή του. Στο ακόλουθο παράδειγμα, παρουσιάζονται δύο στοιχεία, τα download location (τοποθεσία λήψης/καταφόρτωσης) and duration of audio (διάρκεια ηχητικού δεδομένου).

../../_images/Elements.png