Θέαση & Καταφόρτωση

Κάθε πόρος έχει μία σελίδα θέασης. Σε αυτήν ο χρήστης μπορεί να δει μία σειρά από μεταδεδομένα (όπως η περιγραφή και τα στοιχεία ταυτοποίησης του πόρου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, σχετικές δημοσιεύσεις κ.α.), να κάνει χρήση του πόρου (όπως καταφόρτωση, επεξεργασία κτλ.) αλλά και να επιλέξει κάποιες ενέργειες ανάλογα με τον ρόλο που έχει (όπως να επιμεληθεί τα μεταδεδομένα, να επικυρώσει τον πορο, κτλ.).

Προσοχή

Παρόλο που όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν τη σελίδα θέασης ενός πόρου, οι χρήσεις του πόρου Process και Use καθώς και οι ενέργειες (actions) προσφέρονται μόνο στους συνδεδεμένους χρήστες.

Η σελίδα θέασης χωρίζεται σε δύο τμήματα (το ανώτερο και το κατώτερο), καθένα από τα οποία υποδιαιρείται επιπλέον. Αν και η διάταξη της σελίδας θέασης είναι κοινή για όλους τους τύπους πόρων, τα μεταδεδομένα που παρουσιάζονται είναι διαφορετικά, ανάλογα με τον τύπο του κάθε πόρου. Το παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζει τη σελίδα θέασης ενός σώματος κειμένων.

Το ανώτερο τμήμα

Το τμήμα αυτό περιέχει το όνομα και τη συντομογραφία του πόρου (εάν υπάρχει), τον τύπο, την έκδοση και το PID ακολουθούμενα από την περιγραφή. Κάτω από την περιγραφή, υπάρχει μια ετικέτα που δείχνει ότι ο πόρος αυτός είναι processable (επεξεργάσιμος). Στο πλαϊνό μέρος της σελίδας υπάρχει ένα κουμπί επιλογής γλώσσας. Εξ ορισμού, όλες οι εγγραφές μεταδεδομένων παρουσιάζονται στα αγγλικά (en) και αυτό διότι η γλώσσα του περιβάλλοντος δημιουργίας και τεκμηρίωσης πόρων αλλά και του σχήματος μεταδεδομένων είναι τα αγγλικά. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης μεταδεδομένων και σε άλλες γλώσσες, και εφόσον κάτι τέτοιο έχει γίνει από τον επιμελητή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαλέξει τη γλώσσα (για παράδειγμα ελληνικά ή γαλλικά) στην οποία θα ήθελε να δει τα μεταδεδομένα. Η αλλαγή της γλώσσας αφορά μόνο τις τιμές που έχουν λάβει τα διάφορα πεδία μεταδεδομένων (και αυτό όπου ήταν δυνατόν) και όχι το σχήμα μεταδεδομένων το οποίο αυτή τη στιγμή διατίθεται μόνο στα αγγλικά. Ακολουθεί το λογότυπο του αποθετηρίου και ακριβώς από κάτω η βιβλιογραφική παραπομπή (citation text) και το PID ξανά. Για να αντιγράψετε την βιβλιογραφική παραπομπή κάντε κλικ στο εικονίδιο που φαίνεται στην εικόνα.

../../_images/ResourceView6.png

Η σελίδα θέασης πόρου, παρέχει πρόσθετες λειτουργίες όταν είστε συνδεδεμένοι (εφόσον έχετε αναλάβει κάποιον ρόλο στο αποθετήριο σας). Έτσι, ο συνδεδεμένος χρήστης βλέπει το πλαίσιο actions (ενέργειες) που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα, το οποίο για τον μη συνδεδεμένο δεν είναι ορατό.

../../_images/Actions.png

Πρακτική συμβουλή

Δείτε εδώ ποιες είναι οι ενέργειες που μπορείτε να κάνετε σε έναν πόρο.

Κάτω από την περιγραφή, υπάρχουν πλαίσια με πληροφορίες για ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του πόρου. Για τα σώματα κειμένων και τους λεξικούς/εννοιολογικούς πόρους αυτά είναι τα ακόλουθα: Language (γλώσσα), Keywords (λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν το περιεχόμενο τους), Domain (θεματική περιοχή) και Subclass (υποκατηγορία του πόρου). Εφόσον τα αντίστοιχα μεταδεδομένα έχουν συμπληρωθεί, θα μπορούσαν επίσης να εμφανίζονται και τα Time coverage (χρονική κάλυψη) και Geographic coverage (γεωγραφική κάλυψη) του πόρου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

../../_images/ResourceView5.png

Για τα εργαλεία/υπηρεσίες, αντιστοίχως, τα πλαίσια που παρουσιάζονται είναι τα Function (λειτουργία) και Language dependent, δηλαδή αν έχουν δημιουργηθεί για επεξεργασία υλικού σε συγκεκριμένη γλώσσα.

../../_images/ResourceView15.png

Το κατώτερο τμήμα

Το κατώτερο τμήμα έχει τις καρτέλες: Overview (Επισκόπηση), Technical (Τεχνικά χαρακτηριστικά), Relations (Σχέσεις) και Access (Πρόσβαση). Οι καρτέλες που εμφανίζονται σε μία σελίδα θέασης καθορίζονται από τον τύπο του πόρου αλλά και τα μεταδεδομένα που έχουν (ή δεν έχουν) συμπληρωθεί. Κάθε φορά που μία καρτέλα επιλέγεται από τον χρήστη, αλλάζει χρώμα από μπλε σε πορτοκαλί.

../../_images/Tabs.png

1. Overview (Επισκόπηση)

Σε αυτήν την καρτέλα εμφανίζονται ορισμένα από τα υποχρεωτικά μεταδεδομένα για τα σώματα κειμένων, όπως τα γλωσσικά μεταδεδομένα: Linguality (ο αριθμός γλωσσών), Multilinguality (η σχέση των γλωσσών μεταξύ τους) και Languages (οι ίδιες οι γλώσσες). Όπως φαίνεται από τη σήμανση TEXT στα αριστερά, κάθε τμήμα από το οποίο (ενδεχομένως) απαρτίζεται ένα σώμα κειμένων παρουσιάζεται διακριτά με τις πληροφορίες που το αφορούν. Στην ίδια καρτέλα δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις επισημειώσεις (annotations), αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και για το είδος (genre) και την κατηγορία (category) του τμήματος υπό εξέταση. Η επόμενη στήλη σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε εξαγωγή (export) της περιγραφής του πόρου σε ένα XML αρχείο 1 . Από κάτω μπορείτε να μάθετε ποιος είναι ο πάροχος (provider) του πόρου και να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας (contact), όπως το email ή/και μια ιστοσελίδα όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον πόρο.

../../_images/ResourceView7.png

Σε περίπτωση που το σώμα κειμένων απαρτίζεται από περισσότερα του ενός τμήματα, όπως προαναφέρθηκε, αυτά εμφανίζονται κάθετα στην αριστερή στήλη. Μπορείτε να δείτε τα μεταδεδομένα του κάθε τμήματος κάνοντας κλικ στο μέσο (εδώ text ή video). Το επιλεγμένο τμήμα επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

../../_images/TextVideo.png

Η καρτέλα Overview (Επισκόπηση) για τα εργαλεία/υπηρεσίες περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά εισόδου (input) και εξόδου (output) του υλικού που επεξεργάζονται, ανάμεσα στα οποία είναι η γλώσσα (language), ο τύπος του πόρου (processing resource type), το μορφότυπο των δεδομένων (data format) κλπ.

../../_images/ResourceView16.png

Στο κάτω μέρος της σελίδας, εμφανίζονται, για όλους τους τύπους πόρων, τα σχετικά άρθρα και έγγραφα τεκμηρίωσης. Ειδικά στην περίπτωση των σωμάτων κειμένων και των λεξικών/εννοιολογικών πόρων, σε αυτό το σημείο υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το αν ο πόρος περιλαμβάνει προσωπικά (personal) ή/και ευαίσθητα προσωπικά (sensitive) δεδομένα.

../../_images/ResourceView8.png

2. Technical (Τεχνικά χαρακτηριστικά)

Προσοχή

Η καρτέλα αυτή εμφανίζεται μόνο στις περιγραφές των εργαλείων/υπηρεσιών!

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του του εργαλείου/υπηρεσίας όπως αυτή προβλέπεται από τον πάροχο και όπως γίνεται στην πραγματικότητα (intended vs actual use). Σε αυτήν την καρτέλα εμφανίζεται η πληροφορία για το αν το εργαλείο/υπηρεσία έχει αξιολογηθεί ή όχι (evaluated).

../../_images/ResourceView17.png

3. Relations (Σχέσεις)

Αυτή η καρτέλα περιέχει υπερσυνδέσμους για τους πόρους που σχετίζονται με τον υπό εξέταση πόρο (για παράδειγμα, εδώ εμφανίζονται σχέσεις μέρους-όλου, στοιχισμένες-μη στοιχισμένες εκδόσεις σωμάτων κειμένων κλπ.).

../../_images/ResourceView9.png

Προσοχή

Αυτή η καρτέλα δεν εμφανίζεται όταν ο πόρος δεν σχετίζεται με άλλους πόρους.

4. Access (Πρόσβαση)

Η καρτέλα Access (Πρόσβαση) περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό που αποκαλείται Modes of distribution (τρόποι διάθεσης), τις μορφές δηλαδή με τις οποίες ένας πόρος μπορεί να αποκτηθεί από τον χρήστη, π.χ. ως CD-ROM, ως υλικό που καταφορτώνεται από έναν εξωτερικό σύνδεσμο, κλπ. Κάθε μορφή διάθεσης συνοδεύεται από συγκεκριμένη αδειοδότηση, licence terms (όροι χρήσης), και, αν χρειάζεται, από άλλες πληροφορίες.

../../_images/ResourceView10.png

Προσοχή

Αυτή η καρτέλα εμφανίζεται μόνο όταν ο πόρος συνοδεύεται από αρχεία περιεχομένου. Στην αντίθετη περίπτωση, όπως για παράδειγμα στα meta-resources παραλείπεται.

4.1 Download (Καταφόρτωση)

Εάν ο πόρος διατίθεται με άδεια χρήσης που επιτρέπει την καταφόρτωσή του, θα δείτε το κουμπί Download (Καταφόρτωση). Κάνοντας κλικ πάνω του θα λάβετε τα αρχεία περιεχομένου του πόρου.

Προσοχή

Παρακαλούμε ελέγξτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι ένας πόρος προσβάσιμος (και κατά συνέπεια καταφορτώσιμος) στην υποδομή.

4.2 Process (Επεξεργασία)

Εάν ο πόρος διαθέτει τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν συμβατό με τις ροές εργασίας της υποδομής και συνεπώς είναι processable (επεξεργάσιμος), εμφανίζεται το κουμπί Process (Επεξεργασία) 2. Δείτε, για παράδειγμα, εδώ πως γίνεται επεξεργασία ενός δίγλωσσου σώματος κειμένων 3 .

../../_images/ResourceView11.png

4.3 Use (Χρήση)

Προσοχή

Το κουμπί Use (Χρήση) εμφανίζεται μόνο σε εγγραφές μεταδεδομένων για εργαλεία/υπηρεσίες!

Εάν ο πόρος διατίθεται με άδεια χρήσης που σας επιτρέπει να τον χρησιμοποιήσετε, εμφανίζεται το κουμπί Use. Δείτε εδώ ένα παράδειγμα χρήσης εργαλείου/υπηρεσίας 4.

../../_images/ResourceView12.png
Features (Χαρακτηριστικά)

Προσοχή

Η ακόλουθη ενότητα εμφανίζεται μόνο σε περιγραφές σωμάτων κειμένων και λεξικών/εννοιολογικών πόρων!

Στο κάτω μέρος της σελίδας Access (Πρόσβαση), υπάρχει μια κατηγορία μεταδεδομένων που ονομάζεται Features (Χαρακτηριστικά). Για να εμφανιστούν αυτά τα χαρακτηριστικά κάντε κλικ στο βέλος. Θα δείτε για κάθε τμήμα (κειμενικό, ηχητικό, βίντεο ή/και εικόνα) του σώματος κειμένων ή του λεξικού/εννοιολογικού πόρου στοιχεία όπως τα size (μέγεθος), data format (μορφότυπος δεδομένων) και encoding (κωδικοποίηση).

../../_images/ResourceView13.png
1

Προς το παρόν η εγγραφή μεταδεδομένων μπορεί να εξαχθεί μόνο σε XML αρχείο αλλά σύντομα θα υποστηρίζονται και άλλες τύποι αρχείων.

2

Εάν δεν έχετε συνδεθεί, το κουμπί σας προτρέπει να το κάνετε (Sign in to process). Μόλις το κάνετε, ανακατευθύνεστε αυτόματα στη σελίδα θέασης του πόρου όπου πλέον έχει ενεργοποιηθεί και εμφανίζεται το κουμπί Process (Επεξεργασία).

3

Το σώμα κειμένων που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το παράδειγμα είναι η Παράλληλη συλλογή κειμένων υποσύνολο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος (EN-EL) (Moses).

4

Ο πόρος που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το παράδειγμα είναι ο Επισημειωτής Ονοματικών Οντοτήτων GrNE-Tagger.