Τι μπορώ να βρω στον κεντρικό κατάλογο;

Η υποδομή CLARIN:EL περιλαμβάνει γλωσσικούς πόρους και τεχνολογίες (Language Resources and Technologies/LRTs), οι οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν περαιτέρω ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε

 • corpora (σώματα κειμένων): σύνολα δεδομένων όπως συλλογές κειμένων, ηχητικών απομαγνητοφωνήσεων, ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων κλπ. (δείτε εδώ ποια είναι τα σώματα κειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία),

 • lexical/conceptual resources (λεξικοί/εννοιολογικοί πόροι): υπολογιστικά λεξικά, καταλόγοι λέξεων, οντολογίες, λίστες όρων κλπ.,

 • tools & services (εργαλεία & υπηρεσίες): κάθε είδος λογισμικού που χρησιμοποιείται για επεξεργασία φυσικής γλώσσας (δείτε εδώ ποιες είναι οι λειτουργίες επεξεργασίας φυσικής γλωσσας που πραγματοποιούνται στην υποδομή ), και

 • μοντέλα & υπολογιστικές γραμματικές, που αναφέρονται συνολικά ως language descriptions (γλωσσικές περιγραφές).

Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται η ταξινομία των πόρων σε σχέση με άλλες οντότητες, όπως είναι ο actor (δράστης), δηλαδή η οντότητα (ένα άτομο, μια ομάδα ατόμων ή ένας οργανισμός) που έχει δημιουργήσει, τροποποιήσει ή επισημειώσει κάποιον πόρο.

../../_images/elgSchemaOverview.png

Συνήθως ένας πόρος αποτελείται από μια περιγραφή (την εγγραφή μεταδεδομένων) και αρχεία περιεχομένου (π.χ. το σύνολο δεδομένων για ένα σώμα κειμένων, το λογισμικό για ένα εργαλείο κλπ.) Η περιγραφή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εμφάνιση του πόρου στον κεντρικό κατάλογο ενώ τα αρχεία περιεχομένου όχι. Ως εκ τούτου, οι πόροι που μπορούν να εμφανιστούν στον κεντρικό κατάλογο εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Περιγραφές πόρων με αρχεία περιεχομένου, τα οποία είναι διαθέσιμα

  1.1 μέσω του CLARIN:EL, ή

  1.2 μέσω εξωτερικών συνδέσμων στους οποίους ο χρήστης ανακατευθύνεται μέσα από την υποδομή (τέτοια παραδείγματα είναι εξωτερικές τοποθεσίες λήψης ή πρόσβασης αρχείων).

 2. Περιγραφές πόρων χωρίς αρχεία περιεχομένου διότι οι πόροι

  2.1 έχουν πληροφοριακό σκοπό, for info, (τα αρχεία μπορεί να μεταφορτωθούν αργότερα), ή

  2.2 είναι metaresources (πόροι, δηλαδή, που δεν έχουν καθόλου αρχεία περιεχομένου, όπως βιβλιογραφίες, πρακτικά συνεδρίων κλπ.).

Δείτε εδώ πότε τα αρχεία περιεχομένου ενός πόρου είναι προσβάσιμα.

Πρακτική συμβουλή

Δείτε εδώ σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στην δημιουργία και τον διαμοιρασμό ενός πόρου μέσω της υποδομής CLARIN:EL.