Αναζήτηση

Στην αρχική σελίδα του κεντρικού καταλόγου του CLARIN:EL υπάρχει ένα πλαίσιο αναζήτησης. Για την αναζήτηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις-κλειδιά ή, όπως φαίνεται στην εικόνα, ειδικούς χαρακτήρες για προηγμένα ερωτήματα τύπου Lucene 1.

../../_images/Search.png

Για την αναζήτηση, έχετε επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε φίλτρα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί browse (περιήγηση) ή search (αναζήτηση) προκειμένου να μεταφερθείτε στον κεντρικό κατάλογο. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα φίλτρα.

../../_images/Filters.png

Τα φίλτρα είναι κλειστά, αλλά μόλις επιλέξετε το βέλος που υπάρχει δίπλα στο κάθε φίλτρο εμφανίζεται μία αναδυόμενη λίστα τιμών.

../../_images/FiltersOpen.png

Αν θέλετε να αναιρέσετε την εφαρμογή όλων των φίλτρων, κάντε κλικ στο κουμπί clear all filters (καθαρισμός όλων των φίλτρων). Εναλλακτικά, διαγράψτε με το x που υπάρχει δίπλα στο όνομα του φίλτρου όσα από τα φίλτρα δεν επιθυμείτε να εφαρμόζονται πλέον.

../../_images/RemoveFilters.png

Στον κεντρικό κατάλογο υπάρχουν τα φίλτρα που αναλύονται στην συνέχεια. Η εφαρμογή τους οδηγεί στην ανάκτηση των πόρων με βάση:

 • το αποθετήριο (Repository) στο οποίο ανήκουν,

 • τον τύπο του πόρου (Resource type), αν δηλαδή είναι σώματα κειμένων ή εργαλεία/υπηρεσίες ή λεξικοί/εννοιολογικοί πόροι ή γλωσσικές περιγραφές,

 • τον τύπο του μέσου (Media type), αν δηλαδή το περιεχόμενό τους είναι -ή μπορούν να επεξεργαστούν ως εργαλεία/υπηρεσίες υλικό- κειμενικό ή ηχητικό ή βίντεο ή εικόνα (επίσης, ένας πόρος μπορεί να απαρτίζεται από/ στοχεύει σε συνδυασμούς αυτών των μέσων),

 • τις γλώσσες (Languages), που καλύπτουν ή που μπορούν να επεξεργαστούν ως εργαλεία/υπηρεσίες,

 • τη γλωσσική ποικιλία (Language variety), που καλύπτουν ή που μπορούν να επεξεργαστούν ως εργαλεία/υπηρεσίες,

 • τη διάθεσή τους σε μία ή περισσότερες γλώσσες (Linguality type), αν δηλαδή οι πόροι είναι μονόγλωσσοι ή δίγλωσσοι ή πολύγλωσσοι

 • τη στοίχιση ή μη των γλωσσών στις οποίες διατίθενται (Multilinguality type), αν δηλαδή οι πόροι είναι παράλληλοι ή συγκρίσιμοι,

 • τις θεματικές περιοχές (Domains), δηλαδή τα διάφορα πεδία γνώσης που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμησή τους ή το περιεχόμενό τους,

 • τη χρονική κάλυψη (Time coverage), τη χρονική δηλαδή περίοδο που καλύπτει το περιεχόμενό τους, όπως για παράδειγμα είναι οι γλωσσικοί πόροι του 16ου αιώνα,

 • τη γεωγραφική κάλυψη (Geographic coverage), τη γεωγραφική δηλαδή περιοχή που σχετίζεται με το περιεχόμενό τους, όπως για παράδειγμα είναι οι γλωσσικοί πόροι που σχετίζονται με τη Γαλλία,

 • την επεξεργασιμότητα (Processable), τα τεχνικά χαρακτηριστικά που κάποια σώματα κειμένων έχουν και τα καθιστούν συμβατά με τις υπηρεσίες του μητρώου ροής εργασιών,

 • τον τύπο επισημείωσης/σχολιασμού (Annotation type), για παράδειγμα, την στοίχιση (alignment) σωμάτων κειμένων, όπως συμβαίνει με τους δίγλωσσους ή πολύγλωσσους γλωσσικούς πόρους που είναι παράλληλοι,

 • τις υπηρεσίες επεξεργασίας (Processing Services), τα εργαλεία δηλαδή που έχουν ένσωματωθεί ως υπηρεσίες στο CLARIN:EL,

 • τη λειτουργία (Service functions) που επιτελεί ένα εργαλείο/υπηρεσία, όπως για παράδειγμα η δημιουργία λεξικού, και

 • την άδεια χρήσης (Licences), όπως για παράδειγμα πόροι που διατίθενται με άδεια CC-BY 4.0.

Προσοχή

Προκειμένου να μπορεί ένας πόρος να ανακτηθεί με τη χρήση φίλτρων, θα πρέπει τα αντίστοιχα μεταδεδομένα να έχουν συμπληρωθεί από τον επιμελητή.

1

Προς το παρόν, τα προηγμένα ερωτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αναζήτηση στον κεντρικό κατάλογο, όχι στα πλαίσια αναζήτησης που βρίσκονται στα My resources (οι πόροι μου), Validation tasks (εργασίες επικύρωσης), και My repository (το αποθετήριο μου).