Ο κύκλος ζωής του πόρου

Το CLARIN:EL είναι μια υποδομή για γλωσσικούς πόρους και εργαλεία/υπηρεσίες που δημιουργούνται στα αποθετήρια των μελών του δικτύου CLARIN:EL και εν συνεχεία συλλέγονται και παρουσιάζονται στον κεντρικό κατάλογο. Ο πόρος (δηλ. η εγγραφή μεταδεδομένων και, ενίοτε, τα αρχεία περιεχομένου που αντιστοιχούν στο φυσικό αντικείμενο) περνάει από μία σειρά αλλεπάλληλων σταδίων κατά τη διαδικασία προετοιμασίας για δημοσίευση στον κατάλογο, όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα:

../../_images/PublicationLifecycle.png

Αναλυτικά, κατά τα στάδια αυτά συμβαίνουν τα ακόλουθα:

  • Ο πόρος γεννιέται στο αποθετήριο ως νέα εγγραφή: ο επιμελητής δημιουργεί έναν πόρο, φτιάχνοντας μια εγγραφή μεταδεδομένων μέσω του περιβάλλοντος τεκμηρίωσης και ανάρτησης πόρων 1 ή μεταφορτώνοντας ένα αρχείο μεταδεδομένων XML. Σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση της περιγραφής του πόρου χρειάζεται να γίνει μεταφόρτωση αρχείων περιεχομένου, ο επιμελητής μπορεί να επιλέξει αν θα το κάνει κατά την έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας ή μεταγενέστερα.

  • Ο πόρος αποθηκεύεται ως προσχέδιο (στάδιο 1): ο επιμελητής μπορεί να αποθηκεύσει 2 την εγγραφή μεταδεδομένων ως προσχέδιο (save draft), χωρίς να έχει συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά μεταδεδομένα. Κατά την αποθήκευση, η υποδομή ελέγχει μόνο αν οι τιμές που έχουν δοθεί στα διάφορα μεταδεδομένα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του σχήματος (π.χ. στις περιπτώσεις που πρέπει να συμπληρωθεί ένα πεδίο με URL η υποδομή ελέγχει αν περιέχει μόνο λατινικούς χαρακτήρες και έχει τη σωστή σύνταξη).

  • Ο πόρος είναι συντακτικά έγκυρος (στάδιο 2): η υποδομή ελέγχει αν η εγγραφή συμφωνεί με το σχήμα μεταδεδομένων CLARIN:EL metadata schema και όλα τα υποχρεωτικά μεταδεδομένα έχουν συμπληρωθεί. Ο επιμελητής μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τον πόρο μέχρι τη στιγμή που θα τον υποβάλει για δημοσίευση (submit for publication). Μόλις ο επιμελητής υποβάλει τον πόρο για δημοσίευση (submitted), παύει η δυνατότητα επεξεργασίας των μεταδεδομένων του (στάδιο 3).

  • ο πόρος ανατίθεται σε επικυρωτή: ο υπεύθυνος αποθετηρίου 3 λαμβάνει ένα email που τον ενημερώνει για την υποβολή και στην συνέχεια καλείται να αναθέσει τον πόρο σε επικυρωτές. Ανάλογα με τον τύπο του πόρου (και τα μεταφορτωμένα αρχεία περιεχομένου, εάν υπάρχουν), ο πόρος ελέγχεται από τον επικυρωτή μεταδεδομένων και τον επικυρωτή νομικών θεμάτων 4. Η επικύρωση αποσκοπεί στο να ελεγχθεί η συνέπεια της περιγραφής και δεν περιλαμβάνει καμία ποιοτική αξιολόγηση. Σε περίπτωση που οι επικυρωτές εντοπίσουν κάποιο πρόβλημα, επικοινωνούν με τον επιμελητή για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και μπορεί να ζητήσουν να γίνει επιπλέον επεξεργασία των μεταδεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατάσταση του πόρου από το στάδιο 3 (submitted) επανέρχεται στο στάδιο 2 (syntactically valid) και ο επιμελητής λαμβάνει ειδοποίηση προκειμένου να προβεί στις κατάλληλες αλλαγές/διορθώσεις.

  • ο πόρος δημοσιεύεται (στάδιο 5): όταν οι επικυρωτές έχουν εγκρίνει (approved) έναν πόρο (στάδιο 4), ο υπεύθυνος αποθετηρίου ενημερώνεται με email και μπορεί να προβεί στην δημοσίευσή του. Μόλις ο πόρος εμφανιστεί στον κεντρικό κατάλογο CLARIN:EL, περνά στο επόμενο στάδιο και η εγγραφή μεταδεδομένων παύει να είναι τροποποιήσιμη. Η επιστροφή του πόρου στην κατάσταση συντακτικά έγκυρος (syntactically valid) γίνεται μόνο εάν υπάρξει αίτημα άρσης δημοσίευσης (requested for unpublishing), (στάδιο 6). Εάν ο υπεύθυνος αποθετηρίου κρίνει πως πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα, ο πόρος αποδημοσιεύεται, (στάδιο 7).

Προσοχή

Μόνο οι εγγραφές μεταδεδομένων που δημιουργούνται μέσω του περιβάλλοντος τεκμηρίωσης και ανάρτησης μπορούν να αποθηκευτούν ως προσχέδιο. Τα αρχεία μεταδεδομένων XML εισάγονται στην υποδομή μετά από έλεγχο κατά τον οποίο διαπιστώνεται αν είναι συντακτικά έγκυρα και κατά συνέπεια αποκτούν αυτομάτως αυτόν τον χαρακτηρισμό.

1

Οι αγγλικοί όροι που αναφέρονται στο περιβάλλον τεκμηρίωσης και ανάρτησης πόρων (metadata editor και editor) χρησιμοποιούνται εναλλακτικά χωρίς διαφορά στη σημασία.

2

Δείτε τις διαφορές μεταξύ της αποθήκευσης ως προσχέδιο και της αποθήκευσης εδώ.

3

Όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι σε ένα αποθετήριο, θα πρέπει ο πόρος πρώτα να ανατεθεί σε κάποιον από αυτούς. Δείτε εδώ πώς να το κάνετε αυτό. Στη συνέχεια, αυτός ο υπεύθυνος πρέπει να επιλέξει και να αναθέσει επικυρωτές στον πόρο.

4

Όταν δεν έχουν μεταφορτωθεί αρχεία περιεχομένου, ο πόρος θεωρείται αυτόματα νομικά έγκυρος.