Γενικές οδηγίες για τα μεταδεδομένα

In this chapter: metadata completeness; consistency with data; information in languages other than English; best practices on editing/versioning a metadata record; what to avoid.

Γλώσσα

Όλα τα μεταδεδομένα εμφανίζονται και πρέπει να συμπληρώνονται, κατά κύριο λόγο, στα αγγλικά. Παρόλα αυτά, μπορείτε να συμπληρώσετε πληροφορίες σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο σύμβολο προσθήκης [+] δίπλα στo μεταδεδομένo που θέλετε να περιγράψετε σε διαφορετική γλώσσα (π.χ. LRT name).

../../_images/AddLanguage1.png

Δημιουργείται μία νέα εγγραφή για το συγκεκριμένο πεδίο μεταδεδομένων και η νέα γλώσσα στην οποία μπορείτε να δώσετε πληροφορίες είναι, από προεπιλογή, η νέα ελληνική.

../../_images/AddLanguage2.png

Προσοχή

Εάν δεν θέλεε να προσθέσετε πληροφορίες στα νέα ελληνικά, επιλέξτε μία άλλη γλώσσα από την αναδυόμενη λίστα.

../../_images/AddLanguage3.png

Εάν αποφασίσετε να αφαιρέσετε το πρόσθετο πεδίο, κάντε κλικ στο σύμβολο αφαίρεσης [x]. Αυτή η ενέργεια θα αφαιρέσει ολόκληρο το πεδίο, δηλαδή το όνομα του λεξικού/εννοιολογικού πόρου (LRT name), όχι μόνο τη γλώσσα.

Συνέπεια

Τα μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των δεδομένων σας θα πρέπει να τα αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ασυνέπειες (π.χ. ελέγξτε ότι τα αρχεία σας είναι πράγματι σε μορφή PDF και όχι απλώς σκαναρισμένες εικόνες- αν παρέχετε πληροφορίες για ένα επισημειωμένο σώμα δεδομένων, αναφέρετε το εργαλείο επισημείωσης κλπ.). Ελέγξτε πρώτα ποια είναι τα υποχρεωτικά μεταδεδομένα ανά τύπο πόρου και στη συνέχεια δείτε τις συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να τα συμπληρώσετε.

Πληρότητα

Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε όλες τις επιλεγμένες γλώσσες. Συνιστάται ιδιαιτέρως να παρέχετε τον τίτλο και την περιγραφή στα αγγλικά και στα ελληνικά (καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, εάν χρειάζεται), καθώς έτσι διευκολύνεται η αναζήτηση και η ανάκτηση των πόρων.

Επεξεργασία

Η επεξεργασία των μεταδεδομένων είναι απαραίτητη όταν υπάρχουν τυπογραφικά λάθη, ασυνέπειες, ελλείψεις πληροφοριών κλπ. Αν είστε επιμελητής, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μεταδεδομένα του πόρου όσες φορές θέλετε πριν τον υποβάλετε για δημοσίευση. Μόλις ο πόρος υποβληθεί, η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο στον υπεύθυνο αποθετηρίου (δείτε εδώ τις διαφορετικές ενέργειες που μπορεί να κάνει ο κάθε χρήστης ανάλογα με τον ρόλο του).

Προσοχή

Λάβετε υπόψη ότι η επεξεργασία αφορά μόνο μικρές αλλαγές στα μεταδεδομένα του εν λόγω πόρου. Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας ενός πόρου μέχρι την υποβολή του για δημοσίευση. Διαφέρει από την δημιουργία νέας έκδοσης (versioning) στο ότι οι αλλαγές δεν συνιστούν μια νέα οντότητα. Για παράδειγμα, αν έχει γίνει λάθος στο μέγεθος του πόρου, απαιτείται επεξεργασία, ενώ αν το μέγεθος του πόρου έχει αλλάξει (όπως συμβαίνει με τα γλωσσάρια που συμπληρώνονται) απαιτείται νέα έκδοση.

Δημιουργία νέας έκδοσης (versioning)

Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον πόρο που τον διαφοροποιούν από την υπάρχουσα οντότητα που περιγράφεται, τότε πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα έκδοση. Τέτοιες αλλαγές είναι νέες εκδόσεις γλωσσαρίων με περισσότερους όρους, νέες βελτιωμένες καθαρισμένες εκδόσεις σωμάτων κειμένων, νέα δεδομένα (π.χ. παράλληλες προτάσεις) με τα οποία έχει εμπλουτιστεί ένα δίγλωσσο σώμα κειμένων ή ενημερώσεις εργαλείων/λογισμικού. Τόσο ο επιμελητής όσο και ο υπεύθυνος αποθετηρίου μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα έκδοση μετά τη δημοσίευση του πόρου.

Προσοχή

Λάβετε υπόψη ότι μόνο η τελευταία έκδοση βρίσκεται στον κεντρικό κατάλογο, ενώ όλες οι εκδόσεις είναι προσβάσιμες από τη σελίδα θέασης του πόρου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

../../_images/Versions.png