Πίνακας ελέγχου

Πίνακας ελέγχου για επιμελητές

../../_images/DashboardCurator.png

Πίνακας ελέγχου για επικυρωτές

../../_images/ValidatorNew.png

Πίνακας ελέγχου για υπεύθυνους αποθετηρίων

../../_images/SupervisorNew.png